หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ขยายเวลารับสมัคร SME หนุนเครือข่ายอุตสาหกรรมมะพร้าว ไทย จนถึง 30 มิ.ย. 60

ขยายเวลารับสมัคร SME หนุนเครือข่ายอุตสาหกรรมมะพร้าว ไทย จนถึง 30 มิ.ย. 60

8

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนา ดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรผู้ปลูก มะพร้าว  ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง ในอุตสาหกรรมมะพร้าว ทั้งในภาคการผลิต การบริการ การค้าส่ง และค้าปลีก ทั่วประเทศ เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว”  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลา ดของมะพร้าวไทยด้วยการสร้างแบรน ด์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริ โภคทั้งในประต่างประเทศ  ผู้ประกอบการเกิดการเชื่อมโยง และเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิ จ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว ไทยต่อไป  

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพั นธ์   โทร. 0 2886 8088 ต่อ 9201, 9204, 9205, 9206, 9207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.nfi.or.th

loading...