หน้าแรก Advertise กรมการศาสนา กรมการศาสนาแจ้งผู้ที่ประสงค์ไปฮัจย์ในปีนี้ รีบตัดสินใจ โอกาสสุดท้าย รีบลงทะเบียนด่วน ภายใน 14 เม.ย.59

กรมการศาสนาแจ้งผู้ที่ประสงค์ไปฮัจย์ในปีนี้ รีบตัดสินใจ โอกาสสุดท้าย รีบลงทะเบียนด่วน ภายใน 14 เม.ย.59

47
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้  มีการเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  โดยเฉพาะการบริหารจัดการจำนวนผู้แสวงบุญตามจำนวนโควตา 10,400 คน  ซึ่งจำเป็นต้องได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ E-TRACK ของทางการซาอุดีอาระเบีย

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่า จากจำนวนโควตาผู้แสวงบุญ 10,400 คน ดังกล่าว ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีผู้ได้สิทธิตามโควตาเดิมแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากขาดความพร้อม             ทำให้มีที่ว่างในโควตา ซึ่งเหลือจำนวนจำกัด  ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อม ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ทันในปีนี้ โดยไม่ต้องรอนาน  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 8/59 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จึงมีมติให้พี่น้องมุสลิมที่มีความพร้อม และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ แจ้งความประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยสมัครกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์เพื่อลงทะเบียนในระบบออนไลน์ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทาง 2 งวด รวม 63,000 บาท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2559

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฮัจย์ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้แจ้งยืนยันจำนวนผู้แสวงบุญที่พร้อมเดินทาง และได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ จำนวน 63,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ให้กรมการศาสนาทราบภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 เพราะจะเกี่ยวข้องกับการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และการจัดเช่าที่พักทั้งที่เมืองมักกะห์และเมืองมะดินะห์  ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ของระบบ E-TRACK ซาอุดีอาระเบีย หากล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นวีซ่าของผู้แสวงบุญ

Advertisement

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้ ทางประเทศซาอุดีอาระเบียได้แจ้งให้ทุกประเทศทราบเรื่อง การนำระบบ E-TRACK ซาอุดีอาระเบีย มาใช้บริหารจัดการฮัจย์อย่างเต็มรูปแบบ  จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือละเลยการปฏิบัติ  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เร่งดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อให้ภาพรวมของการดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปีนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ไปประกอบศาสนกิจ ได้อย่างสมบูรณ์ สมดังเจตนารมณ์ต่อไป

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม โทร 02-4228795-6 โทรสาร 02-4228797 เวบไซต์ : www.hajthailand.net  อีเมล์ : islam49@hotmail.com

loading...