บิ๊กตู่ใช้ม.44 สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์-หมอเปรมศักดิ์”

59

นายกฯ ใช้อำนาจมาตรา 44 สั่ง “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ – นพ.เปรมศักดิ์” ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ระหว่างถูกตรวจสอบกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ราชกิจานุเบกษา ประกาศการใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งให้ ม.ร.ว สุขุมพันธุ์ บริพัตร ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวโดยไม่พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าจะมีคำสั่ง โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ชี้เหตุผลมีพฤติกรรมซึ่งเข้าข่ายผิดตามกฏหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะนี้ จะยังไม่สามารถสรุปความผิดได้ แต่ถือเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ขณะเดียวกันได้ให้ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระงับการปฏิบัติราชการด้วยเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 มีเนื้อหาดังนี้

โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายซึ่งเป็น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบขององค์กรตรวจ สอบตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มูลกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้นๆ แม้ผลการตรวจสอบหรือการสอบข้อเท็จจริงในขณะนี้ยังไม่อาจสรุปความผิดได้ แต่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน และมีการดําเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการชั่วคราวใน ลักษณะเดียวกันเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจง พิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างโปร่งใสไม่เป็นที่ครหาและเพื่อประโยชน์แก่ทาง ราชการและประชาชน ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่ พ้นจากตําแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้

ข้อ 2 ให้นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตําแหน่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้

ข้อ 3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งดําเนินการตรวจสอบ หรือสอบข้อเท็จจริงบุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 อยู่แล้ว ยังคงดําเนินการต่อไป ในกรณีพบว่าไม่มีการกระทําความผิดหรือมีการกระทําความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนั้นด้วย
ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือมีคําสั่งเพิ่มเติมต่อไป

การ รักษาการแทนผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นประการอื่น

ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา