รองอธิบดี พช. เน้นย้ำ ภาคเหนือตอนล่าง สารพลังพร้อมขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ยุค 4.0

20

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.59 เวลา 9.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบแนวทางการขับเคลื่อนประชารัฐ /กลยุทธ์การทำงานพัฒนาชุมชน และการบริหารงบประมาณในปี 60 ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธภาพ เป็นไปตามนโยบาย  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/59

โดยมีนายกิจจา กาญจนะวีระ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 17 และ 18 นำทีมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (อุทัย นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัยพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) จำนวน 180 คน…..เข้ารับฟังแนวทาง

ขณะที่ภาพรวมการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และซักซ้อมความเข้าใจในการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสู่ยุค 4.0 ในปี 2560  อาทิ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ  ผู้เชี่ยวชาญฯ มาให้ความรู้แนวทางในการดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เมื่อ  / คุณธนัชพร ตลอดพงษ์ ผู้แทนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาขยายผลเรื่องการดำเนินการกองทุนฯ /การรวมพลังขับเคลื่อน Agenda  ณ โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

1475030819310 1475030821538

1475030828799