รมว.พม.เป็นประธานเปิดงาน-มอบโล่ให้องค์กร หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

13

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่ให้องค์กร หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ฯมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน ประกอบด้วย เด็กในความอุปการะของสถานรองรับ ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การเปิดเวทีให้เด็กในสถานรองรับได้แสดงความสามารถ อาทิ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน เป็นต้น

1474948778324 1474948792432 1474948785561