กรมการศาสนา ก.วัฒนธรรม ส่งมอบ “ภารกิจฮัจย์” ให้กรมการปกครอง ก.มหาดไทย อย่างเป็นทางการแล้ว

105

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีส่งมอบภารกิจฮัจย์อย่างเป็นทางการแก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น 12 ได้มีพิธีส่งมอบภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเป็นทางการ โดยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการส่งมอบภารกิจฮัจย์ ให้แก่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายอรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2559 ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้นำทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารจากกรมการศาสนาและกรมการปกครอง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ไทยมีการปรับปรุงพัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2558 – 2559 พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางการจัดทำหนังสือเดินทางการจัดเที่ยวบินขนส่ง การจัดเช่าที่พักการอบรมให้ความรู้ การดำเนินการด้านวีซ่าโดยความร่วมมือจากสถานทูตซาอุดีอาระเบียการดูแลสุขภาพ และการอำนวยความสะดวกในประเทศซาอุดีอาระเบียโดยทางราชการได้จัดส่งคณะอนุกรรมการ กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจำนวน 130 คนเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญตลอดเทศกาลฮัจย์ภายใต้แนวคิดการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือทีมไทยแลนด์

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ขึ้นที่ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 จะเปลี่ยนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดังนั้นการดำเนินงานกิจการฮัจย์ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการในด้านต่างๆ ผ่านเครือข่ายเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

อนึ่งกรมการศาสนาก็ยังเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ร่วมกับกรมการปกครอง อาทิการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญก่อนเดินทางซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกและบริการแก่ผู้แสวงบุญเพื่อการไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความมั่นใจปลอดภัยและมีหลักประกัน