รมว.ยธ. สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 60 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

10

วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) สมัยที่ 60 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา นายพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 หน่วยงานเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมฯ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย Mr. Yury Fedotov ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกต่างๆ รวม 53 ประเทศ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) เป็นการประชุมที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดร่วมกันทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของประชาคมโลกในการดำเนินงานตามข้อมติและเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมือง ค.ศ. 2009 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด (Political Declaration 2009 and Plan of Action on International cooperation towards and Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Burg Problem) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สืบเนื่องจากพันธกรณีตามเป้าประสงค์ของปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันต่อเนื่องถึง 12 วาระ ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 นับเป็นสมัยที่ 60 โดยเนื้อหาของการประชุม เน้นการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านปัญหายาเสพติด การติดตามผลการดำเนินงานตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกในปี ค.ศ. 2016 และการให้นโยบายแก่ UNODC ในการบริหารงานและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามแผนปฏิบัติการฯ 3 หัวข้อหลัก คือ
1. การลดอุปสงค์ยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง (Demand reduction and related measures)
2. การลดอุปทานยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง (Supply reduction and related measures)
3. การปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Countering money-laundering and promoting judicial cooperation to enhance international cooperation)

โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 60 สรุปดังนี้
1. ประเทศไทยให้ความสำคัญทั้งด้านการลดอุปทานและการลดอุปสงค์ให้มีความเหมาะสม และยืนยันการใช้อนุสัญญายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 3 ฉบับ เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมยาเสพติดของโลก
2. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้
3. ประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปนโยบายยาเสพติดโดยใช้นโยบายสาธารณสุขนำ โดยเน้นการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แทนการส่งเข้าเรือนจำ
4. ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพต