น้ำใจคนไทยท่วมท้น ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ กว่า 13 ล้านบาท

8

1 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย

โดยก่อนเริ่มพิธีทอดผ้าป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายหลังจากพิธีทอดผ้าป่าได้เสร็จสิ้นลง นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงที่มาของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีในชนบทที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กพร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี”

“ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสมาแล้วไม่น้อยกว่า 93,748 คน รวมเป็นเงิน 112,820,000 บาท และกองทุนยังคงดำเนินการช่วยเหลือมอบทุนอุปการะอย่างต่อเนื่องต่อไป ปีละไม่น้อยกว่า 2,500 คน ซึ่งการทอดผ้าป่าในปีนี้ ยังได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยในส่วนกลางมียอดเงินบริจาค จำนวน 1,643,749 บาท พร้อมกันนี้ ได้มีการทอดผ้าป่าสมทบในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดมียอดเงินบริจาค จำนวน 11,530,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นถึง 13,174,649 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กชนบทในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากทุกๆ ท่าน ตลอดไปทุกปี มาร่วมกันสร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ในชนบท” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว