โครงการสานฝันการกีฬา สู่ ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้


ตามนโยบาย  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี ที่ได้กรุณาให้พิจารณาสนับสนุนความสามารถ ความสนใจของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากข้อมูลในพื้นทีได้รับทราบว่า เด็กๆและเยาวชน มีความสนใจและมีความสามารถในด้านการกีฬาชนิดต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก หากสามารถนำมากรวมเข้ากับการศึกษาอย่างเป็นระบบ จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคน และการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการได้นำเอานโยบายดังกล่าวมาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งในส่วนกลาง และหน่วยในพื้นที่โดยต่อเนื่อง โดยสรุปทุกหน่วยงานมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะนำนโยบายมาจัดทำเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตอบสนองความสามารถทั้งในด้านการกีฬาและการศึกษาของเด็กให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาด้านกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ชื่อ”โครงการสานฝันการกีฬา  สู่ ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”

วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนความสนใจและความสามารถด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนให้สามารถควบคู่กับการศึกษาต่อไปได้ เพื่อตอบสนองทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1.ระยะสั้น เป็นการจัดมหกรรมแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ห้วง  มี.ค.- พ.ค.58 นี้ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักสามัคคี  และได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา โดยจัดการแข่งขันในทั่วทุกจังหวัด จัดนักกีฬาจาก สถานศึกษาในทุกสังกัด ของ ศธ. ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก  จังหวัดทุกจังหวัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าตลอดจนองค์กรต่างๆในพื้นที่ให้การสนับสนุน โดยมีการแข่งขัน กีฬา 5 ชนิดได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล
เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และ วิ่ง 31 ขา การดำเนินการระยะนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไปอีกทางหนึ่ง

2. ระยะกลาง เป็นการนำเอาการกีฬา เข้าสู่ ระบบการศึกษาอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักๆได้แก่

2.1 การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม วิทย์-กีฬา/ศิลป์-กีฬาในโรงเรียนที่มีความพร้อม เป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ โดยขั้นต้นได้กำหนดให้  รร.เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.เมือง จ.ยะลา เป็น  รร.ต้นแบบในการดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในโปรแกรม วิทย์-กีฬา จะทำการเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 80 คนในภาคเรียนที่ 1/58 ราวเดือน พ.ค. 58 นี้ โดยการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ตามกลักสูตรมาตราฐาน และเพิ่มเติมความถนัดด้านการกีฬาอีก 5 วิชาได้แก่  ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล มวยไทย ตะกร้อ และปัจจัตสีลัต  โดยจะได้จัดให้มีทุนการศึกษา  หอพักนักเรียน คุณครูผู้ฝึกสอน หลักสูตรการเรียน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เมื่อเกิดความมั่นคงแข็งแรงแล้ว จะได้ขยายผลให้ครบทุกจังหวัดในพื้นที่ต่อไป

2.2 การจัดการเรียนการสอนด้านการกีฬา ให้เพิ่มมากขึ้นใน  รร.ต่างๆในพื้นที่ โดยพิจารณาจัดเป็นหลักสูตรสาระเพิ่มเติมใน รร.ต่างๆที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถของเด็กและสร้างความสนใจในการศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น

3. ระยะยาว เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่องในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประสานความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ สนับสนุนโค้วต้าและทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในโครงการ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในคณะต่างๆของแต่ละสถาบันซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษายินดีให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก.

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำรายละเอียดของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เรียบร้อย แล้ว โดยทำการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ให้กับ นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ทราบ รายละเอียดในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 58 นี้  ณ.รร.มหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา

 

DSC_0185 DSC_0191 DSC_0193 DSC_0215