กสอ. รุก SMEs ยุคดิจิตอล เปิดโผ เว็บไซต์ยอดฮิต รับอุตสาหกรรมอาเซียน

786

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เปิดโผเว็บไซต์ยอดนิยม เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน  รวบรวมเว็บไซต์แหล่งข้อมูลการลงทุน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เว็บไซต์ของภาครัฐที่สนับสนุนข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อศึกษาสถานการณ์ อุตสาหกรรมและการลงทุน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ สปป.ลาว, เว็บไซต์กรมการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์ และเว็บไซต์กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประจำสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ข่าวเพื่อการศึกษาสถานการณ์บ้านเมือง ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ  ทั้งนี้ อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทย โดยสถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2557 (มกราคม –ธันวาคม) มีมูลค่าสูงถึง 1.91 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.11 ของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทย และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ จะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจลงทุนและขยายกิจการในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในปลายปี 2558 นี้ ทำให้ประเทศสมาชิกมีการเคลื่อนย้ายการผลิต การลงทุน แรงงานฝีมือการค้าการบริการ และเงินทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม AECอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทย โดยสถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2557 (มกราคม –ธันวาคม) มีมูลค่าสูงถึง 1.91ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.11 ของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทย และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง(ข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร)

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า กสอ. ตระหนักถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการความสะดวกและการเข้าถึง แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเส้นทางการลงทุน หรือการศึกษาตลาดเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล คือการนำดิจิทัลเข้ามาใช้เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ตลอดจนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กสอ. มีแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการSMEs ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการรวบรวมเว็บไซต์แหล่งข้อมูลการลงทุน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้งในและประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 9 ประเทศ ได้แก่

·  ประเทศมาเลเซีย หากผู้ประกอบการสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมของมาเลเซีย สามารถหาข้อมูลได้ที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ www.kln.gov.my ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสามารถติดตามได้ที่ www.themalaysianinsider.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวชั้นนำของมาเลเซีย เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมาเลเซีย

·     สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.gov.ph กรมการค้าและอุตสาหกรรม www.dti.gov.ph/dti  ติดตามข่าวสารของฟิลิปปินส์ได้ที่  www.manilastandardtoday.com

·     สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่สนใจทำธุรกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ www.kemlu.go.id  เว็บไซต์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของอินโดนีเซียได้ www.thejakartapost.com  

·     สาธารณรัฐสิงคโปร์  มีหน่วยงานที่จะคอย ดูแลพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนใน กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อาทิ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม www.mti.gov.sg  เว็บไซต์ข่าวของสิงคโปร์ คือ www.straitstimes.com

· เนการาบรูไนดารุสซาลาม หน่วยงานที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานประจำประเทศบรูไนดารุสซาลาม กับประเทศอื่นเพื่อการค้าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างกัน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน www.industry.gov.bn กระทรวงการต่างประเทศและการค้าwww.mofat.gov.bn เว็บไซต์สำหรับหาข้อมูลข่าวสารของประเทศบรูไนดารุสซาลามwww.bt.com.bn/en

·     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และภาคอุตสาหกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของลาว อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ www.moic.gov.la สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว www.laocci.com กระทรวงการค้าลาว www.laos-trade.com ข่าวสารเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน สปป.ลาว www.lao.voanews.com หรือ www.kpl.gov.la หรือ www.vientianetimes.org.la เป็นต้น

·  ราชอาณาจักรกัมพูชา หน่วยงานหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารและศึกษาสถานการณ์การค้าและการทำธุรกิจในกัมพูชา และข้อมูลการลงทุน อาทิ กระทรวงพาณิชย์www.moc.gov.kh คณะกรรมการการลงทุน www.cambodiainvestment.gov.kh เว็บไซต์เพื่อการศึกษาข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวันของกัมพูชา www.phnompenhpost.com

·     สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีหน่วยงานเชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่ทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนการให้ข้อมูล และคำปรึกษาเพื่อการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศสถานทูตไทยในเวียดนาม www.thaiembassy.org/Hano เว็บไซต์ข่าวของเวียดนาม www.vietnamnews.vn และ www.en.nhandan.org.vn

·     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง เนื่องจากเพิ่งมีการเปิดประเทศจึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก ผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนในเมียนมาร์จึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีเพื่อแข่งขันกับนักลงทุนจากทั่วโลกโดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ กรมการค้าการลงทุนสหภาพเมียนมาร์ www.investinmyanmar.com อ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางบ้านเมืองและเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ข่าว www.mmtimes.com และ www.mizzima.com ของประเทศเมียนมาร์

นอกจาก นี้ เว็บไซต์ของสถานทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ก็เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลเบื้อง ต้นอย่างละเอียดก่อน เพื่อการลงทุนที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ กสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการศึกษาตลาด การค้าการลงทุน ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวของนานาประเทศในอาเซียน ที่กสอ.นำมาให้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทั้งผู้ประกอบการรายเก่าและ รายใหม่ที่สนใจเริ่มขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นายอาทิตย์ กล่าวสรุป

            สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถมีธุรกิจ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โทร. 0 2202 4426-7 เว็บไซต์ www.dip.go.th  หรือ www.facebook.com/dip.pr