พช.สัมพันธ์สัญจร นำคณะสื่อมวลชนชมวิถีชุมชน “โคราช” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

116

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ชมวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นให้คนภายในชุมชนเกิดการพัฒนาอาชีพขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เป็นทุนเดิม เป็นภูมิปัญญาที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่การสร้างอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งนั่นคือการ “สร้างรายได้” ที่ต้องทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างอาชีพจากวิถีท้องถิ่น การนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดการดำเนินการของกรมการพัฒนาชุมชน

การเดินทางครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้สานต่อความพอเพียง ภายใต้โครงการ “Way of Life วิถีความพอเพียง สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “โครงการ “Way of Life” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากไร้ในชุมชนนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงได้”

นายอภิชาติเผยว่า โครงการมีแนวทางการขับเคลื่อน 4 ขั้นตอน ที่เป็นกระบวนการที่สามารถจับต้องได้และวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นั่นคือ 1.การค้นหาและเตรียมครูฝึก 2. การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ 3.การนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และ 4. หมู่บ้านหรือชุมชนประกาศตนเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเอง

“ทุกขบวนการตั้งแต่ฝึกสอน ถ่ายทอดความรู้ ปฏิบัติจริง สู่วิถีชีวิต กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในระดับประชาชนแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง” นายอภิชาติกล่าว

วิถีชุมชนก้าวหน้าบ้านหลักเขต’ สร้างชุมชนสัมมาชีพ คืนคนกลับสู่บ้านเกิด

การนำคณะสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งเน้นการพาชมตัวอย่างกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจเชิงฐานราก โดยการสร้างอาชีพครัวเรือน หรือที่เรียกว่า “สัมมาชีพ”

ในพื้นที่ชุมชนสัมมาชีพต้นแบบ ที่หมู่บ้านหลักเขต ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันนำ “กล้วย” ผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนและปลูกกันอยู่ทุกครัวเรือน นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้ในแต่ละครัวเรือน รวมทั้งได้มีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่คอยให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

‘กัลยา สายประสาท’ ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วยออกสู่คนในชุมชน เล่าว่า เมื่อชาวบ้านเริ่มหันมาสร้างรายได้จากภูมิปัญญาในครัวเรือน ผลผลิตกล้วยซึ่งปลูกกันทุกครัวเรือนได้ถูกนำมารวมกลุ่มกันแปรรูป โดยปราชญ์ชาวบ้านจึงได้ชักชวนแกนนำวิทยากร 4 คน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และชาว