พช.จัดงานใหญ่ มอบโล่ กว่า 400 รางวัล เชิดชูเกียรติผู้นำ

6

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD DAY 2017” และเป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลสิงห์ทอง รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รางวัลเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ดีเด่น รางวัลคน พช.ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลโรงเรียน OTOP

ประธานรับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ในโอกาสนี้ได้นำแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice ตาม Agenda 2017 ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม