คลัสเตอร์มะพร้าวน้ำหอม อ.ดำเนินสะดวกคึก สถาบันอาหารจัดอบรมเชิงลึก-ดูงา น เร่งพัฒนาเครือข่าย

259

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า การดำเนินการโครงการสนับสนุนเครือข่ายSME  ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(สสว.)  ว่า ภายหลังจากได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปประชุมกลุ่ม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 3,300 ราย แบ่งเป็น 26 กลุ่มเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการคลัสเตอร์ของแต่ละเครือข่าย เพื่อจัดอบรมเชิงลึกด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ ด้านมาตรฐานการผลิต ด้านการตลาด เป็นต้น พร้อมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒ นากลุ่มคลัสเตอร์ทั้งระยะสั้น(1 ปี) ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) ซึ่งจะได้มีการนำนวัตกรรม และงานวิจัยมาใช้เพื่อปรับปรุงการผลิต กระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อการล ดต้นทุนการดำเนินการ ทั้งด้านการตลาด การเงิน และการบริหารจัดการ  ทั้งนี้แต่ละกลุ่มเครือข่ายสามารถพิจารณาเลือกได้ว่าจะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในด้านใดด้านหนึ่งเ ป็นลำดับต่อไป

“ล่าสุดได้จัดอบรมเชิงลึกด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมกา รคลัสเตอร์มะพร้าวน้ำหอม อำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 30 ราย เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูป ณ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จำกัด และแลกเปลี่ยนความรู้ จากการดำเนินธุรกิจขนาดย่ อมในแนวทาง Social Enterprise  ณ สวนมะพร้าวน้ำหอม Aromatic Farm ซึ่งจำหน่ายมะพร้าวผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอม ได้แก่ วุ้นมะพร้าว และไอศกรีมมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนนักวิชาการจากสำนักงานเกษ ตรอำเภอดำเนินสะดวกที่ให้เกียรติ เป็นวิทยากรอีกด้วย”