กรมการศาสนาขยายเวลาให้ผู้ประกอบการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญขั้นตอนที่2 ถึง 25 ก.พ.นี้

กรมการศาสนาขยายเวลาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญขั้นตอนที่2 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่กรมการศาสนาได้แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ดาเนินการ ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางของผู้แสวงบุญ ขั้นตอนที่ 2 พร้อมชาระเงินประกันการเดินทาง 37,000 บาท ผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ รวมทั้งให้สารวจผู้ลงทะเบียนในบัญชีสารอง ที่มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจาปี 2558 เพื่อจะได้ใช้สิทธิกรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ซึ่งเดิมต้องดาเนินการภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 1/58 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการดาเนินงานดังกล่าวจากเดิมภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สาหรับกรอบระยะเวลาอื่นๆ ยังเป็นไปตามกาหนดการเดิมนั้น

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่า หลังจากหมดเวลาในการดาเนินการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 และชาระเงินประกันการเดินทาง จานวน 4,605 คน จากจานวน 8,320 คน โดยมีการยกเลิกการเดินทาง 2,088 คน ขอเลื่อนการเดินทาง 1,442 คน ไม่ดาเนินการใดๆ 185 คน นอกจากนั้น มีผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในบัญชีสารองที่มีความพร้อมเดินทางในปี 2558 รวมทั้งสิ้น จานวน 6,622 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ในบัญชีสารองจานวน 3,715 คน จากจานวน 6,622 คน ให้เป็นผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจาปี 2558 แล้ว ส่วนผู้แสวงบุญ 185 คน ซึ่งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไม่แจ้งดาเนินการใดๆนั้น เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ ของผู้ลงทะเบียน ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนรายชื่อดังกล่าวไปเป็นผู้เดินทางในปี 2559 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเคยเลื่อนการเดินทางแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกการเดินทางและคืนเงินประกันการเดินทางให้กับ ผู้ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์

ทั้งนี้ สาหรับรายชื่อของผู้ที่คาดว่าจะได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เพิ่มจานวน 3,715 คน ที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการชาระเงินประกันการเดินทาง 37,000 บาท ในการลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้มีเวลาดาเนินงาน จากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เร่งดาเนินการลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 พร้อมชาระเงินประกันการเดินทาง 37,000 บาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการศาสนา โทร 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797