OTOP TO THE TOWN “ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง”

81

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP TO THE TOWN “ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” ประจำปี 2561 เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP คัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย นำมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่เขตเมือง ก่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงการจัดงาน OTOP TO THE TOWN “ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” ประจำปี 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๓ ประการ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด ส่วนหนึ่งจะมีโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเป็นหลัก

โครงการจัดงาน OTOP TO THE TOWN เป็นโครงการจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มุ่งเน้นลูกค้าที่อยู่ในเขตเมือง เพื่อให้สินค้า OTOP ในระดับ Premium ได้มีโอกาสนำเสนอและจำหน่ายแก่ลูกค้าในเขตเมือง ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ในการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยใช้พื้นที่จัดงานในห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ หรือย่านธุรกิจใจกลางเมือง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP TO THE TOWN ยกระดับ OTOP ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ได้กำหนดแผนในการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ในเขตเมืองโดยการจัดงาน OTOP TO THE TOWN จำนวน 10 ครั้ง ในพื้นที่สำคัญทั่วใจกลางเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม