เปิดแล้ว! สถาบันภาษา ม.วลัยลักษณ์ ภายใต้บรรยากาศเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย

104

Grand Opening!! เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ สถาบันภาษาม.วลัยลักษณ์ มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมกันเปิดป้ายสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) อย่างเป็นทางการ มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นเป็นนานาชาติภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของสถาบันภาษา บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารวิชาการ 5 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้มีการนำระบบ United Kingdom Professional Standards Framework or UKPSF มาใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ควบคู่กับการกระตุ้นให้สำนักวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมค่าย 160 คน จาก 33 ประเทศ 5 ทวีป และการจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย ในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าให้นักศึกษาสามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างน้อย 3,000 คำ และสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป 1,800 ประโยค และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 

สำหรับ สถาบันภาษาก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสถาบันภาษามีอาจารย์ 25 คนและอาจารย์ผู้ช่วยสอน 6 คน ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ จากกว่า 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อังกฤษ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กานา อินเดียและอิหร่าน ซึ่งนอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะแล้ว สถาบันภาษายังให้ความสำคัญกับการสอบและการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผ่านการเขียน การนำเสนอผลงาน การสนทนาตอบโต้และการสัมภาษณ์ สร้างทักษะภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้ภาษาและการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาที่มีความฝัน ที่จะไปเรียนต่อ หรือ ฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการพัฒนาภาษาอังกฤษกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันภาษาจะจับมือกับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนด้วย