ย้อนรอยการเมือง Di Selatan (65)

82

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาใหม่ให้เหมาะสม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน 5.8 ของข้อ 5. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“5.8 สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

5.8.1 เสื้อ ชาย ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาว หญิง เสื้อกุรงสีพื้นไม่มีลวดลาย แบบคอกลมไม่มีปีก สำหรับนักเรียนชายสถานศึกษาอาจให้ใช้หมวกสีขาว (กะปิเยาะห์) หรือหมวกดำ (ซอเกาะห์) ในเวลาแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ในโอกาสสมควร สำหรับนักเรียนหญิง มีผ้าคลุมศรีษะ ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย ลักษณะเย็บเป็นถุง หรือตัดเย็บในลักษณะอื่น ซึ่งต้องคลุมศรีษะทั้งหมด เว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศรีษะคลุมถึงไหล่

5.8.2 กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงินหรือสีกรมท่า แบบสุภาพขายาว

5.8.3 กระโปรงหรือโสร่ง กระโปรง ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย แบบทรงปลายบาน ไม่มีจีบหรือเกล็ด ความยาวเมื่อสวมแล้วชายกระโปรง คลุมข้อเท้า

โสร่ง มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าถุงหรือผ้าโสร่งทั่วไป เป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลายขนาดกว้างพอเหมาะ ไม่ผ่าข้างหรือรัดรูป ความยาวเมื่อสวมแล้วชายผ้าโสร่งคลุมข้อเท้า

5.8.4 เข็มขัดชาย หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะชนิดหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา

5.8.5 รองเท้า ถุงเท้า ชาย รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำแบบหุ้มส้น ถุงเท้า สั้นสีดำ หญิง รองเท้าหนังหรือผ้าสีขาว แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว”

ข้อ 4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 5.9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2527

“5.9” สถานศึกษาที่มีนักเรียนและนักศึกษานับถือศาสนาอิสลาม

5.9.1 เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาชายมุสลิม ประกอบด้วย เสื้อผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น โดยปักอักษรย่อ ปักสัญลักษณ์ หรือติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด

กางเกง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกางเกงนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น ขายาวระดับตาตุ่ม ปลายขาพับเข้าด้านใน

เข็มขัด หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลับ สำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้ หรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา

รองเท้า ถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำหรือสีน้ำตาลแบบหุ้มส้นชนิดผูก ถุงเท้าสั้นสีขาว สีน้ำตาล หรือสีดำ

5.9.2 เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาหญิงมุสลิม ประกอบด้วย เสื้อผ้าสีขาว คอปกบัว ผ่าด้านหน้าตลอด แขนยาว ปลายแขนจีบรูดมีมาบกว้างไม่เกิน 5 เซ็นติเมตร ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกไม่รัดรูป

ผ้าคลุมผม ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย หรือสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรง สี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาวด้านละ 109-120 เซ็นติเมตร ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า ปักอักษรย่อ ปักสัญญลักษณ์หรือติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด

กระโปรง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีความยาวคลุมข้อเท้า

รองเท้า ถุงเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้น สีดำ มีสายรัดหลังเท้าหรือแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า มีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ปลายถุงเท้าไม่พับ

การแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียนและนักศึกษานับถือศาสนาอิสลามตาม 5.9 ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ”

ข้อ 5. ให้ยกเลิกความใน 8.6 ของข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“8.6 สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใช้เครื่องหมายชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีแดง”

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2540

( นายชิงชัย มงคลธรรม )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาใหม่นี้แล้ว สร้างความยินดีปรีดาแก่บรรดาผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ ไม่เสียแรงที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นเวลาหลายสิบปี ที่จะดูลูกหลานของตนไปเรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาลด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่เป็นไปตามศาสนาอิสลามบัญญัติ ในที่สุดความฝันจึงกลายมาเป็นความจริง ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากจากผลงานชิ้นโบว์แดงเรื่องเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษามุสลิมแล้ว นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 จัดให้มีสถานที่ละหมาดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ปลัดกระทรวงจัดหาห้องหนึ่งห้องและหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการมุสลิมที่ทำงานในกระทรวง จะได้ไม่ต้องออกไปละหมาดนอกกระทรวง ทำให้เสียเวลาและกลับมาทำงานสายเนื่องจากการจราจรติดขัด ซึ่งห้องละหมาดแห่งนี้ในปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการมุสลิม