ไทยร่วมรณรงค์ “12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล”

6

ประเทศไทยร่วมรณรงค์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในวาระ “12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ขับเคลื่อน “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองให้วันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” (Global UHC Day) เพื่อให้นานาประเทศตระหนักและร่วมผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ภายในปี 2573 โดยในวันนที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้รณรงค์โดยชูประเด็น “รวมพลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ “UNITE FOR UNIVERSAL HEALTH COVERAGE” เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ได้รวมพลังขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศตนเอง

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของประเทศไทย กว่า 16 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าได้บรรลุการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีผลดำเนินงานเชิงประจักษ์ในหลายมิติ อาทิ เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาล ลดช่องว่างทางสุขภาพ ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพอย่างเท่าเทียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดและความท้าทาย ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยความท้าทาย เช่น การจัดการแบบแยกส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐที่ส่งผลต่อความไม่เสมอภาค ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ หรือมีข้อจำกัดการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ SDGs ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดังนั้น ในส่วนของประเทศไทยจึงได้กำหนดสาระสำคัญของการจัดงาน UHC Day ในปีนี้ ว่า “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการลงทุนด้านสุขภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทำให้เกิดความครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่มและนำไปสู่การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า UHC Day ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และ สปสช. ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และด้วยปีนี้ตรงกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดพิธีเฉลิมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และการเสวนาหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาทิ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก”, หลักประกันสุขภาพกับการลงทุนด้านสุขภาพ และการลงทุนด้านสุขภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าร่วม เพื่อสะท้อนความสำเร็จ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพในมิติต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

เลขาธิการ สปสช. กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สปสช.ยังได้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” เพื่อระดมความเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ ข้อเสนอการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน, สิทธิประโยชน์หลัก-เสริมในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศเพื่อผู้ป่วยและคนไทยทั้งประเทศ, การจัดบริการปฐมภูมิแบบครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อคุณค่าของการบริการ และกลไกและแนวทางการพัฒนาสู่คุณค่าหลักประกีนสุขภาพด้วยประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยต่อไป