เดินหน้าเลือกตั้ง คสช.ปลดล็อกทางการเมืองแล้ว

14
ราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช. ปลดล็อกการเมืองแล้ว นักการเมือง-ปชช. ทำกิจกรรมได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคสช. ที่ 22 /2561 เรื่องการให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยอำศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง
ให้ยกเลิกคำสั่งและประกาศคสช. 9 ฉบับ ที่เคยห้ามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวบุคคลที่มารายงานตัว คำสั่งห้ามการชุมนุม
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า การยกเลิกคำสั่งให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่กำหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง หรือห้ามการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้