หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และการแสดงสัมโมทนียกถาในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

3

   กิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงสัมโมทนียกถาในวันขึ้นปีใหม่  เพื่อเป็นสิริมงคล  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำบุญทางศาสนาที่ตนเองนับถือ มุ่งให้มีสมาธิจิตใจสงบนิ่งแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำรงชีวิต  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วย

   พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี วันเริ่มต้นปีใหม่  และเราได้มาร่วมกันตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล  ขอให้พี่น้องชาวเบตงทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ได้สร้างต้นแบบในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลโลกได้โปรดบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวเบตง และประชาชนทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีงามในการเริ่มต้นศักราชใหม่และตลอดไป

   อย่างไรก็ตามกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมพบปะ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  และ ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพ  ให้เริ่มต้นการดำเนินชีวิตใหม่ในสิ่งที่ดีงาม กระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง แก่ครอบครัว และสังคมที่อยู่ร่วมกันต่อไปอย่างมีความสุข