หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศอ.บต. แจงนโยบายขับเคลื่อนปี 62 ชี้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้พื้นที่เกิดการพัฒนาและนำความสงบสุขมาสู่ประชาชน

70

   โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้าง ศอ.บต.ว่า เป็นการปรับ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต  โดยทำงานบูรณาการร่วมกับ   กอ.รมน.ภาค  4  ส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการกับหน่วยงานอื่นๆ  หากมีความประสงค์ให้ช่วยเหลือสิ่งใด ขอให้ประสานงานมายัง ศอ.บต.  เราพร้อมให้การช่วยเหลือในทุกเรื่อง เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

   ในโอกาสเดียวกันนี้พลเรือตรี  สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าพบ  โดยขอให้ท่านทั้งหลาย  และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ  สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  ขอให้สิ่งดีงามที่ท่านทำส่งผลให้ท่าน เจริญในหน้าที่การงาน  แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายในการเริ่มต้นศักราชใหม่และตลอดไป