โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อำพน กิตติอำพน – พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

90

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพิ่มเติม และแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่ม

วันที่ 7 ม.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 ความว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานทรัพย์พระมหากษัตริย์แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริ สมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น และปรับปรุงที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์พระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้แก่ นายอำพน กิตติอำพน และ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

2.ให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5 คน พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ พลเอก จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ นายวิชา วรมาลี นายณรงค์วิทย์ ฉัตรพัฒน์ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ และนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

และ 3. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ 2 คน ได้แก่ นายวิชิต สุรพงษ์ชัย และ น.ส. สร้อยทอง ช่อลำเจียก