ก.ศึกษาเปิดโปรเจกต์บิ๊ก สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลักดันโครงการสำคัญ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ใน 5 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อ.นาทวี อ.สะเดา อ.จะนะ อ.เทพา และอ.สะบ้าย้อย) นำทีมนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่อเสียงจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมและมีศักยภาพสานฝันความเป็นเลิศด้านกีฬา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่ได้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการกีฬา และเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยวางแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย แผนระยะสั้น เป็นการสร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการกีฬาที่จะนำไปพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยจัดกิจกรรม “มหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 27 เมษายน 2558

แผนระยะกลาง คือ การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการจัดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ – กีฬา สำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตร์ – กีฬา ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา รับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – กีฬา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชา 5 ประเภทกีฬา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ดังนี้ 1. ฟุตบอล รับนักเรียนชาย จำนวน 26 คน 2. วอลเลย์บอลหญิง รับนักเรียน หญิง จำนวน 18 คน 3. เซปักตะกร้อ รับนักเรียนชาย 8 คน หญิง 8 คน 4. ปันจักสีลัต รับนักเรียนชาย 6 คน หญิง 6 คน 5. มวยไทย รับนักเรียนชาย 8 คน ทั้งนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งการเตรียมพร้อมจัดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน การจัดหาอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนอาคารหรือสนามฝึกซ้อม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับสถานศึกษาอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกนำไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านกีฬาประเภทต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่จะทำให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมมุ่งหวังให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งร่วมด้วย

แผนระยะยาว เป็นการต่อยอดให้นักเรียนที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – กีฬา ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่สูงต่อไปรวมทั้งมีช่องทางในการก้าวเข้าสู่กีฬา หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

 

IMG_9251.MOV_snapshot_00.17_[2015.03.13_15.14.56] IMG_9316.MOV_snapshot_00.21_[2015.03.13_15.11.45] IMG_9376.MOV_snapshot_00.29_[2015.03.13_14.58.53] IMG_9439.MOV_snapshot_00.04_[2015.03.13_15.22.05]