หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รักษาการเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7

   อย่างไรก็ตามในการเดินทางตรวจเยี่ยมและชมการดำเนินงานครั้งนี้ มี ...ธีรภัค วัฒนนันทกุล รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 คณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 คณะอาจารย์ และคณะนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ

   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวขณะตรวจเยี่ยมว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยเรื่องการพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเราพบว่าคุณครูที่สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นไม่มีใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบประกอบวิชาครูจากคุรุสภาโดยตรง ทำให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนนั้นอาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร จึงทำให้อ่านหนังสือไม่ออก เขียนภาษาไทยไม่ได้ ออกเสียงวรรณยุกต์และพยัญชนะของภาษาไทยไม่ชัดเจน ซึ่งในการมาเยี่ยมและพบปะวันนี้ถือเป็นการมาเพื่อมารับทราบปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนว่ามีเทคนิค หรือกลยุทธ์อย่างไรในการสอน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเด็กนักเรียน ให้เด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เท่าเทียมกับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้จะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไม่มาโรงเรียนของเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย ซึ่งปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองในการกวดขันเด็กนักเรียนให้มาเรียนตามปกติ และจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาด้วย