หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

6
        วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีนายสมหวัง พวงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
      ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ม้ง ลั้วะ และคนพื้นเมือง รวมถึงจัดแสดงการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในครั้งนี้ด้วย