หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นายกฯ เปิดศูนย์ไม้แกะสลักบ้านหลุก หวังสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจฐานราก ”บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง”

19

วันที่14 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค.62 เพื่อตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณจังหวัดลำปางโดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะในครั้งนี้

     ในโอกาสนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร พช. จากส่วนกลาง และนางศลิษา ม่วงใหม่ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง/เจ้าหน้าที่ พช. ลำปางร่วมต้อนรับ
    นายกรัฐมนตรี ได้พบปะประชาชน ประมาณ 2,000 คน ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ทั้งนี้ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก (Handcraf Center) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และจุดจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP และ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จำนวน 4 อำเภอ (อ.แม่ทะ, อ.เมืองปาน, อ.เกาะคา และ อ.วังเหนือ) และสุดยอดผลิตภัณฑณ์ OTOP จาก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จาก 13 อำเภอ (อ.เมือง, อ.ห้างฉัตร, อ.เกาะคา, อ.แม่เมาะ, อ.แม่ทะ, อ.แม่พริก, อ.สบปราบ, อ.เสริมงาม, อ.งาว, อ.วังเหนือ, อ.เถิน, อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม) ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น อาทิ ไม้แกะสลัก ชุดแก้วกาแฟเซรามิก กระดุมเซรามิก ชุดชาวเขาบ้านแม่แจ๋ม สบู่สับปะรด ข้าวหอมล้านนากึ่งสำเร็จรูป เพื่อสุขภาพ ฯลฯ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แม่ทะ ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ โดยทั้งจังหวัดลำปาง มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งสิ้น 30 หมู่บ้าน โดยอำเภอแม่ทะ มี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านปงป่าเป้า บ้านปางมะโอ บ้านสามขา และบ้านกิ่วหลวง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพแกะสลักไม้ในชุมชนปีละไม่น้อยกว่า 55 ล้านบาท
สำหรับการตรวจราชการจังหวัดลำปางครั้งนี้ ได้เน้นความเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ