อธิบดีฯ พช. ประกาศ ปี 62 ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข สู่สังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

30
บ่ายวันนี้ (15 มกราคม 2562) ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ เลขานุการกรม ผอ.กองประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร พช. เข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยมี นางศลิษา ม่วงใหม่ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่ พช. จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบาย จำนวน 80 คน
อธิบดีฯ กล่าวว่า การทำงานปี 2562 ยึดแนวทางการพัฒนาชุมชน การทำงานให้ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจฐานรากสมดุล ไปสู่นโยบาย รัฐบาล มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นย้ำเป้าหมาย ซึ่งหัวใจสำคัญต้องใช้ ยุทธศาสตร์ ชุมชนต้องเข้มแข็ง บุคคลต้องมีอาชีพ มีรายได้มีงานทำ หวังลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เสริมองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาชุมชน