ศอ.บต. ร่วมหารือคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โครงการหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยในที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำโครงการหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณ ชั้น 14 และ 15 ของอาคารศูนย์ราชการภาคใต้ตอนล่าง โดยจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจนเกิดคุณูปการต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างเมือง การวางแผนผังทางภูมิศาสตร์อันเป็นรากฐานที่มั่นคง ด้านวัฒนธรรม ประเพณี การค้าขาย ศาสนาการคมนาคม การเกษตร ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของดิน น้ำ วิถีชีวิตกับทะเล ความรุ่งเรืองทางด้านศิลปกรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจะนำมาจัดแสดง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ เด็กและเยาวชน ตลอดจนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือบุคคลที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชการที่ 5  – รัชการที่ 10 และพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรัก ความผูกพัน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดทำหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่สมเกียติอย่างสูงสุด รวมถึงมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมตามกรอบแผนการทำขับเคลื่อนในงบประมาณ 2562 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กำหนดทุกประการ เพื่อเป็นความสำเร็จที่จะทูลเกล้าถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนกันยายน 2562

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. จะดำเนินการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนผู้รับเหมาโครงการดังกล่าวมาเข้าร่วมหารืออีกครั้งถึงความคืบหน้าและกำหนดกรอบระยะเวลา รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป