พช. 4.0 เดินหน้าวางแนวทางสร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข ประเดิม 3 เขตตรวจฯ แรก ณ นครนายก

22 มกราคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 และ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ และบรรยายพิเศษ Happiness Strategy 2019 : คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข

โดยมีนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ดำเนินการในเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1และ 2 รวม 12 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 161 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก

รองอธิบดีฯ พช. ได้เน้นย้ำประเด็นการขับเคลื่อน OTOP นวัตวิถี โดยใช้หลักการทำงานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ คือ “พัฒนาคน” ให้เขาบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ โดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ หากมีโอกาส และการใช้หลัก D.I.Y จากการถอดบทเรียนโครงการ D-HOPE Project ซึ่งเป็นโครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) สู่การปฏิบัติโดยให้ใส่ใจในรายละเอียดของงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ ช้าแต่มีประสิทธิภาพ และมอบ 4 แนวทางในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้
1) การสร้างภาคีการทำงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ททท. และภาคการท่องเที่ยวต่าง ๆ
2) การเชื่อมโยง แอ่งใหญ่ – แอ่งเล็ก
3) กิจกรรมของชุมชน ให้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาร่วมทำแล้วรู้สึกผูกพัน ทำได้ง่ายและปลอดภัย

4) การสร้างการรับรู้ อาทิ จัดทำคลิปบอกเล่าของดีของแต่ละชุมชน และสื่อสิ่งพิมพ์บอกเล่าความเป็นมาแห่งความสำเร็จ

และสุดท้ายได้เล่าประสบการณ์ในการทำงาน และหลักการทำงานในฐานะนักบริหารเพื่อให้องค์กรมีความสุขควรทำให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงไปในทางเดียวกัน
– และสิ่งสำคัญของงานพัฒนาชุมชน คือ การสร้างทีม มีหลักการ ดังนี้
1) กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
2) หากลยุทธ์ที่จะไปสู่เป้าหมาย
3) ประเมินศักยภาพทีม
4) พัฒนาทีมตามที่ได้ประเมินศักยภาพมา ว่ายังขาดในด้านใด
5) ให้อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
6) ติดตามผลและประเมินผล
7) ให้รางวัลความสำเร็จของทีม
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พช. (นายทรงพล วิชัยขัทคะ) ได้มอบแนวทางในการทำความเข้าใจกับกลุ่มทุนชุมชนต่างๆในชุมชนต่างๆ เช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อจัดระเบียบให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ