หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช.เพิ่มศักยภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก้าวย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

162
24 มกราคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยอธิบดีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำการทำงานให้มีธรรมาภิบาลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จุดเน้นการพัฒนา คือ
“มั่นคง” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตอาสาในชุมชน มีแผนตำบล การบริหารจัดการขยะในชุมชน
“มั่งคั่ง” สัมมาชีพชุมชน เป้าหมายคือ คนต้องไม่ตกงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ แก้ไขความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม“
ยั่งยืน” สร้างกองทุนสวัสดิการในชุมชน ขึ้นทะเบียน OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การยกระดับ OTOP Academy ต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีศูนย์บริการจัดการข้อมูลชนบท และศูนย์ประสานงานจิตอาสาในพื้นที่
และสุดท้ายฝากเรื่องการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรวมถึงในรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นระบบการประเมินรูปแบบใหม่ ที่ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 186 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จากทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 152 คน และผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 25 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ