หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้กับพัฒนาการจังหวัด

25

วันที่ 24 มกราคม 2562  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้กับพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.การทำงานในบทบาทข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน คือ “ทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ หากมีโอกาส”
– กระบวนการทำงาน “ยึดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
– หลักการทำงาน “1)ศึกษาชุมชน 2) การให้การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3)การวางแผน 4)การดำเนินงาน 5)ติดตามและประเมิน
– สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานของข้าราชการกรมการชุมชน คือ งานของชุมชน (กองทุน ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ)
2.การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) การสร้างภาคีการทำงาน : โดยการสร้างความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่พัฒนา เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมมือพัฒนา
2) การเชื่อมโยง : เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) กิจกรรมของชุมชน : พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
4) การสร้างการรับรู้ : หมายถึงการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมไปถึงการจัดโปรโมชั่นการท่องเที่ยว
โดยการดำเนินงานให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพ
ประเด็นเพิ่มเติม : การทำงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย และได้ประโยชน์” โดยเน้น “ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก”
– การใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว : จะก่อให้เกิดความประทับใจ
– การทำสื่อแคตตาลอกประกอบการท่องเที่ยว : เพื่อเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง

– การทำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือการนำเสนอวิถีชีวิตชุมชน สิ่งสำคัญคือ ความละเอียดและความใส่ใจ

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ OTOP นวัตวิถี
– ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายได้เพียง 33.28 (จากงบประมาณทั้งประเทศ)
– จังหวัดในภาคอีสานที่มีผลเบิกจ่ายใน 10 อันดับสุดท้าย (จากผลเบิกจ่ายทั่วประเทศ) คือ เลย บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี สระแก้ว และหนองบัวลำภู
– ประเด็นเน้นย้ำ/ฝากดำเนินการ
1) ขอให้จังหวัดเร่งการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2562 นี้
2) การรายงาน/ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประเด็น จากสื่อ หากมีผลกระทบต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขอให้รายงานทันทีที่ทราบข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก
3) การลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของ สตง. ในเรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอให้พื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
4.หลักการทำงานในฐานะผู้บริหาร
1. บทบาทตามกฎหมาย : การปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

2. บทบาทที่ทีมงานคาดหวัง : การวางระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การเป็นต้นแบบของบุคลากรในพื้นที่ การสนองนโยบายของผู้บริหารทั้งภายในองค์กรและผู้บริหารในพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสุข

5.การสร้างทีมงานของหัวหน้าทีม
1. การกำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
2. การกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายขององค์กร
3. ประเมินศักยภาพของทีม
4. พัฒนาทีมงานและสร้างทีมงาน
5. Empowerment
6. การติดตาม ประเมินผล และสอนแนะงาน
7. การให้รางวัลความสำเร็จของทีม
การทำงานกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้คำนึงถึงความเป็นทีม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน