ย้อนรอยการเมือง Di Selatan (66)

การอนุญาตให้เปิดโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลามแห่งแรกในจังหวัดตรังที่ชื่อว่า โรงเรียนแสงธรรมวิทยาเท่ากับเป็นการปลดล็อกการคุมกำเนิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 และแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ทยอยเปิดขึ้นอีกหลายโรงแถบย่านอันดามัน ไล่มาตั้งแต่ จังหวัด สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

การศึกษาในยุคที่มีพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ กำกับดูแลเป็นยุคที่ประเด็นการศึกษาได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันตัวบุคคลที่เข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีก็ถูกจับตามองในบทบาท ความเคลื่อนไหว จนทำให้จากเดิมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ไคร่ได้รับความสนใจจากนักการเมืองเท่าใดนัก กลับกลายเป็นว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับความสนใจของพรรคการเมืองต่างๆ ไม่แพ้กระทรวงใหญ่อื่นๆจนสามารถยกระดับกระทรวงนี้เป็นกระทรวงเกรดเอในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ เสมา 2 ได้มากำกับดูแลกรมต่างๆ และสถาบันที่อยู่ในกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการจัดการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร โดยให้เร่งรัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยให้เพิ่มหลักสูตรอินเตอร์เน็ต เรื่องการพัฒนาและจัดทำข้อสอบในวิชาหลัก ให้กรมวิชาการจัดทำข้อสอบในวิชาหลัก และสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ นำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายให้กรมวิชาการกับกรมที่มีสถานการศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาประมาณ 100 แห่ง เพื่อเข้าโครงการทดลองการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2541

สำหรับกรมอาชีวศึกษา เรื่องการรับนักศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ได้มอบให้กรมอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกันจัดทำแผนการรับนักศึกษา 5 ปี โดยลดการรับระดับ ปวช. ในวิทยาลัยเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยขยายการรับระดับ ปวช.ในวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพิ่มการรับระดับ ปวส. ในวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยใหม่ ได้ มีการศึกษาให้ข้อมูลอย่างรอบคอบ ยกเว้นวิทยาลัยการอาชีพคนพิการ และวิทยาลัยในโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 6 รอบ โดยวิทยาลัยตั้งอยู่ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจ 4 ฝ่าย (ไทย ลาว พม่า จีน) ส่วนโครงการเกษตรเพื่อชีวิต นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 สสับสนุนโครงการ แต่ให้เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องการรับนักศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ได้ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดทำแผน 5 ปี การรับนักศึกษาร่วมกับกรมอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลให้เพิ่มการรับคนพิการเข้าศึกษา ให้จัดตั้งสถาบันในสาขาขาดแคลนและเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆในพื้นที่โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล ทางด้านนโยบายการผลิตครูอาชีวศึกษา นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ให้ทบทวนแผนการผลิตครูอาชีวศึกษา และด้านนโยบายแผนการผลิตกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาขาดแคลน มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดทำแผนการผลิตกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาขาดแคลนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่องการรับนักศึกษา นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนช่วยสนับสนุนเรื่องการรับนักศึกษา ไม่ขยายในสถานการศึกษาของรัฐจนเอกชนเดือดร้อน และการใช้บัตรอุดหนุนการศึกษา ช่วยคนมีรายได้น้อย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนดูแลเอาใจใส่ ติดตามการประเมินมาตรฐานการศึกษา ควรช่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน ส่วนนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนนั้น นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ให้ดำเนินการเรื่องกองทุนหมุนเวียน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน(ให้มีมาตรฐานสูง ส่งเสริมอาชีพที่ขาดแคลน) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2538 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขระเบียบปฏิบัติที่มีปัญหาและหาทางช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีปัญหาการกู้เงิน เพราะยึดหลักศาสนาเรื่องดอกเบี้ย ในส่วนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ได้มอบหมายให้รายงานสรุปการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ปรับปรุงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ให้เพิ่มหลักสูตรอินเตอร์เน็ต

ส่วนเรื่องการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลากรในสถานศึกษามีความรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้มอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนดำเนินการให้นักศึกษาที่จบระดับ ปวส. ทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในปี 2541 ระดับ ปวช. 2542 สนับสนุนให้ครูอาจารย์ของกรมอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในปีการศึกษา 2541 และในปี 2541-2543 สนับสนุนให้บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีความรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้นโยบายเพิ่มเติมที่นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 ได้มอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัดที่ไปตรวจราชการมีดังต่อไปนี้

1. นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

2. นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

3. โครงการส่งเสริมบทบาทกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

4. การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครูประสบภัย

จากแนวนโยบายทั้งหมดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นายอารีเพ็ญฯเสมา 2 มีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษาพร้อมๆกับไม่ละเลยที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาการศึกษาด้านอื่นๆที่สะสมหมักหมมมาอย่างยาวนานตั้งแต่กาลครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและสภาพสังคมนปัจจุบัน

ปัญหาการศึกษาที่เกี่ยวพันไปถึงปัญหาสังคม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ นายอารีเพ็ญฯให้ความสนใจ และเข้าไปศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง ดังตัวอย่าง เรื่องนักศึกษาขายบริการทางเพศระหว่างศึกษา ปัญหาเรื่องนี้ นายอารีเพ็ญฯมองว่า ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและมาจากความหย่อนยานทางด้านศิลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และแนะนำว่าครอบครัว รวมทั้งสถานศึกษา ควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามละเลิกความฟุ่มเฟือย รักเนื้อสงวนตัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมาแต่กาลก่อน นอกจากนี้แล้ว นายอารีเพ็ญฯยังเข้าไปแก้ปัญหาการแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานศึกษา และการทะเลาะตีกันของนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนั้น โดยเร่งรัดให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามสารเสพติดของกาะทรวงศึกษาธิการ(ปปส.ศธ.)ดำเนินการในแนวทาง

1. ให้กรมต่างๆเร่งรัดและจริงจังในการแก้ไขปัญหา มีการติดตามทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. ให้กรมต่างๆรายงานสรุปในภาพรวมของการดำเนินการก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

3. เมื่อมีการตรวจราชการให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาสารเสพติดและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

4. ให้กรมคัดเลือกสถานศึกษาที่ปลอดจากสารเสพติด และเมื่อครบ 6 เดือน ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ปลอดจากสารเสพติด

5. ให้จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ สถานศึกษาจำนวนมาก หรือจังหวัดเล็กที่มีนักเรียนนักศึกษามีปัญหาการใช้สารเสพติดจำนวนมาก จัดทำโครงการร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด

6. ให้กรมวิชาการและสำนักกิจการพิเศษ คัดเลือกสื่อและเอกสารที่กรมต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อเผยแพร่ไปทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา 84 วัน ที่นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 2 นอกจากได้ทำงานกำกับดูแลกรมที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังได้รับมอบหมายไปทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนภารกิจต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายไปทำการแทนที่นายอารีเพ็ญฯภูมิใจที่สุด คือ การไปประชุมองค์การ UNESCO ที่ประเทศฝรั่งเศส