ผู้นำศาสนาในพื้นที่ จชต. ร่วมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันพร้อมสนับสนุนการทำงานของ ศอ.บต.

8

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผู้นำศาสนาในพื้นที่ถือเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่พี่น้องในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ การทำงานในพื้นที่ของภาครัฐนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ผู้นำศาสนาคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อทำให้พี่น้องในพื้นที่มีความสุข เยาวชนรุ่นใหม่มีที่ยืนในแผ่นดินเกิดของตัวเองและอยู่อย่างภาคภูมิ รวมทั้งลูกหลานเราที่จะเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

อย่างไรก็ตามทางผู้นำศาสนามีข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนซึ่งผู้นำศาสนามีความเห็นตรงกันว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่มากจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป และในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐรวมทั้ง ศอ.บต. เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขโดยเร็ว