เยาวชน 310 ชีวิตที่ผ่านอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ

21

สำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2562 เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ด้านวิชาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกด้านวินัย ความรับผิดชอบ และศาสนาอีกด้วย เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมอาชีพ มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป 

นายอดุลย์ กือจิ เยาวชนผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพพระราชทาน จ.ยะลา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ว่า ก่อนหน้าที่จะมาสมัครฝึกอาชีพพระราชทาน ตนเองได้ทำอาชีพเป็นคนสวนที่บ้าน พอได้รู้ว่าตนเองได้ผ่านการฝึกอบรมก็รู้สึกดีใจมาก และเมื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีมากมาย รวมถึงได้ฝึกระเบียบวินัยและในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ทำให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานศึกษาในอนาคตได้ ขอขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่ได้มอบให้ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนตนเองและเพื่อน ๆ อีก 310 คน ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่สวยงาม

ด้าน นายมนัสคุณ แสงมณี เยาวชนผู้เข้าอบรมพระราชทาน จ. นราธิวาส กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า ต้องยอมรับว่าตนเองเป็นคนไทยพุทธ หนึ่งเดียวในกลุ่มฝึกอาชีพพราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 วันแรกที่รู้ว่าตนเองผ่านการฝึกอบรมตั้งใจว่าจะไม่มาแล้ว เพราะเพื่อนๆมีแต่ศาสนาอิสลาม พอได้มาอบรมร่วมกันในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน รู้สึกมีความสุขมาก เพื่อนๆที่มาในครั้งนี้ก็น่ารัก และไม่มีใครแบ่งแยก หรือแบ่งกลุ่มกัน เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน จนทำให้ตนเองหรือสึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน