พช.จัดโครงการบรรยายพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต

15
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 2 โซนกรุงเทพตะวันออก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตสามารถขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม. และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 92 คน ณ ห้องเดซี่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร