แถลงการณ์เครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับ 4 สถาบันอุดมศึกษา จชต. กรณีทุ่งยางแดง

253

เครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับของ  ๔  สถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่  ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ เรียกร้องกรณีทุ่งยางแดง มีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์เครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับ
ของ  ๔  สถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง  เหตุการณ์ความรุนแรง  ที่หมู่บ้านโต๊ะชูด  ตำบลพิเทน  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี
ฉบับที่  ๑/๒๕๕๘
—————————–

สืบเนื่องจากการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด
หมู่ที่  ๖  ตำบลพิเทน  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน  ๔  ราย  และถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจำนวน  ๒๒  ราย  ตามที่ทราบผ่านการแถลงการณ์ของทางราชการและการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนประเภทต่าง  ๆ  ทั้งในและต่างประเทศมานั้น

เพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่ลายไปในทางที่ดี  นำความสงบสุขสู่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สันติวิธีที่มีธรรมาภิบาลและยุติธรรม  ในนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับของ  ๔  สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  สถาบันภาษาอาหรับและอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ขอออกคำแถลงการณ์ร่วมกันดังนี้

๑.  เครือข่ายฯ ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดนี้  และแม้ตามหลักการอิสลามถือเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺที่มิสามารถหักห้ามได้  ซึ่งในฐานะผู้ศรัทธา  ต้องยอมรับว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺที่ต้องการให้เราถอดบทเรียนที่ดี  เพื่อการดำเนินชีวิตที่ประสบผลสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า  เครือข่ายฯ ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอสนับสนุนคำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ฉบับที่  ๑/๒๕๕๘  เรื่อง  การเสียชีวิตของนักศึกษาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่  ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  และใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน  ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว  ที่แสดงถึงความตั้งใจอย่างจริงจังและเลือกใช้แนวทางสันติวิถี มีความเป็นธรรมาภิบาลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้

๒.  เครือข่ายฯ ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขอยืนยันให้มีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  โดยใช้หลักนิติธรรม  คุณธรรมอย่างยุติธรรมตามมาตรฐานสากล  เพื่อส่งผลทำให้เกิดสันติภาพในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมด้วยความยุติธรรมและควมดีงามอย่างแท้จริงเท่านั้น  พร้อมนี้ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงหลักดุลยภาพของอิสลาม  (อัลวะสะฎียะฮฺ)  ที่เป็นแกนหลักของการศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาสรุปอย่างตรงไปตรงมา  มีการใช้ระบบและกลไกทางนิติศาสตร์อย่างยุติธรรมและมีธรรมาภิบาล  เสมอกันทั้งฝ่ายกระทำและถูกกระทำ  เพื่อสรรสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง  สอดคล้องกับพระราชปณิธานที่ทรงพระราชทานเป็นกรอบนโยบายในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”

เครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับ
ของ  ๔  สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘