AIS คว้ารางวัล บริษัทนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นางสุวิมล แก้วคูณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  หรือ เอไอเอส (กลาง)  รับรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2015  จากศาสตราจารย์ ดร.ดี พัค ซี เจน ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา)  และ ดร.อดิศักดิ์    จันทรประภาเลิศ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) (ซ้าย) ในงานประกาศรางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่พนักงานมีความพึงพอใจ และมีความผูกพันกับองค์กร รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันก่อน