กระทรวงอุตฯ โหมส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมSMEs ไทย ดัน 3 นโยบายสร้างนวัตกรรมก่อนเปิดเออีซี

กระทรวงอุตสาหกรรม โหมส่งเสริมศักยภาพ อุตสาหกรรมSMEs ไทย รุกดัน 3 นโยบายสร้างนวัตกรรมสุดครีเอทีฟก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 กรุงเทพฯ 3 เมษายน 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เผยกลยุทธ์การพัฒนา SMEs ไทย ด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนรองรับฐานผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนทั่วอาเซียน อาทิ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิง พาณิชย์นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน กว่า 70 โครงการ/กิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ใน การเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลาย ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและสามารถประสบความ สำเร็จในการส่งออกตลาดต่างประเทศซึ่งพัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวต้มมัดสำเร็จรูปพร้อมทานเก็บได้นาน 1 ปี หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพช่วยการไหลเวียนของโลหิต และผลิตภัณฑ์เซรามิกลดการหดตัวของดิน เป็น

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีสัดส่วนใน GDP สูงถึงกว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 98 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศซึ่งความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงเวลานี้ คือ การเพิ่มศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแข็งแกร่งในปี 2558 นี้ โดยจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับอาเซียนที่ผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนหรือ 3,000ล้านคน เมื่อขยายฐานสู่ประเทศกลุ่มอาเซียน +6

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีนโยบายหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม SMEs วิสาหกิจ ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนไม่ ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมให้ สามารถเริ่มต้นธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็งโดยปีนี้ตั้งเป้า สร้างผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 1,890 ราย ส่วนของผู้ประกอบการเดิมนั้นก็มีโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ AEC เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งรับและรุกได้อย่างยั่งยืนเมื่อเปิด AEC โดยในปี 2558 มีเป้าหมายดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวผู้ประกอบการ 3,500 คน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ ความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กับผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างจุดเด่นของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ แก่ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมการบริหารจัดการผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นต้น โดยบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังมีโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อนถ่ายทอดไปในรูปแบบโมเดล และต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่อพัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การยกระดับสินค้าของไทยให้สามารถแข่งขันได้ตลาดโลก นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังมีโครงการต่าง ๆ อีกมากกว่า 70 โครงการ/กิจกรรม ที่สอดแทรกแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ฉีกหนีคู่แข่งทางการค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนสืบไป