ผู้อบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

5

ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังได้เสริมสร้างพลังสามัคคีให้เพื่อนในกลุ่มข้าราชการที่เข้าอบรมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย