ม.อ.ปัตตานี รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

652

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.อ.ปัตตานี  จัดแถลงข่าวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแถลงข่าว  “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2558”  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ  ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช ประธาน ศูนย์ สอวน. ปัตตานี   มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้จัดให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี

 

สมปองผศ.สมปอง ทองผ่อง


ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในการจัดตั้งศูนย์ สอวน.ม.อ.ปัตตานี และได้จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการมาตั้งแต่ปี 2543  จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 โดยศูนย์ ฯ จะรับผิดชอบนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆใน 5  จังหวัด  ได้แก่ พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   สำหรับในปี  2558  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  มูลนิธิ  สอวน. มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ใน 2 สาขาวิชา คือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 The Eleventh Thailand Olympiad in Informatics (TOI 2015) จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  และการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 12th Thailand Astronomy Olympiad จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน  นอกเหนือจากการแข่งขันทางด้านวิชาการแล้ว ยังจัดให้มีการการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ทัศนศึกษา การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ   และนิทรรศการการแสดงผลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี อีกด้วย

 

ซุกรีรศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม


รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวถึงโครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ว่า  สำหรับการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ   จัดขึ้นระหว่าง วันที่  20 – 25  เมษายน 2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  และเทศบาลเมืองม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  มีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 11 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์จัดค่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ศูนย์คัดเลือกผู้แทนศูนย์ๆ ละ 12 คน ศูนย์จัดค่ายเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ศูนย์คัดเลือกผู้แทน ศูนย์ๆ ละ 6 คน และศูนย์จัดค่ายเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ศูนย์คัดเลือกผู้แทนศูนย์ 6 คน รวม ทั้งหมด 114 คน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะแข่งขันด้วยการสอบข้อสอบภาควิชาการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบภาคทฤษฎีและข้อสอบภาคปฏิบัติการ  สําหรับข้อสอบภาคปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเกตการณ์ ข้อสอบภาคทฤษฎีจะเสนอมาจากคณาจารย์ทุกศูนย์และจะพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิชาการกลาง  ข้อสอบภาคสังเกตการณ์ จะพิจารณาคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และมีคณาจารย์พร้อมครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งการประเมินผล และตัดสินผลการแข่งขัน รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลดีเยี่ยม ดีมาก ดี และเกียรติคุณประกาศ จากนั้นจึงคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 และคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่ 9 ต่อไป

 

สุนันผศ.สุนันต์ ทองสีนุช


ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช ประธาน ศูนย์ สอวน. ปัตตานี  กล่าวถึงโครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับชาติครั้งที่ 11 ว่า  ทางภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับเป็นศูนย์ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์  ของคณะฯ  ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ทางคณะฯ ได้ร่วมมือกับวิทยาเขตตรัง  ในการสนับสนุนสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์บางส่วนในการจัดการแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548  จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 11  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2558  ณ อาคารวิทยบริการ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพฯ  มีพระชนม์มายุครบ 5 รอบ และเป็นปีที่ครบรอบ  30  ปี ของการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นโครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาด้านคำนวณเชิงตัวเลข  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ออกข้อสอบโดยคณะกรรมการวิชาการ  รับรองข้อสอบ ผลการสอบ และผลการแข่งขันโดยคณะกรรมการกลางซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 13 ศูนย์ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการการแสดงผลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง