อธิบดีกรม ผส.เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสริมสร้างทักษะการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่”

9
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บ้านปลาทับทิม แม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงภายใน ศพส. เพื่อให้มีแนวทาง การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐ คนเข้าร่วมการอบรบ