ศอ.บต. ผลักดัน พัฒนาทักษะเยาวชนในพื้นที่ จชต. สู่ “เชฟฮาลาล”

25

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า เยาวชนรุ่นใหม่เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ในส่วนของการพัฒนาบนฐานของสถานประกอบการ  คนรุ่นใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการก้าวต่อไปข้างหน้าผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพ  ซึ่งเป็นใบเบิกทาง เช่น การการันตีด้วยใบประกาศที่ชัดเจนในการรับรอง หากได้รับการรับรองจากสถาบันจะทำให้มีศักยภาพสูงขึ้นและทำให้สถานประกอบการได้รับการยกระดับตามไปด้วย   นี่คือการต่อจิ๊กซอว์ให้คนมีที่ยืนในพื้นที่ และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในภาคของบริการให้สูงขึ้น โดยการนำสิ่งที่ทำอยู่แล้วมาทำร่วมกัน และผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการ เป็นเชฟฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมั่นว่านี่เป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลและผู้ประกอบการ เป้าหมายคือการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือคนในพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับกิจกรรมพัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส่งออก เป็นกิจกรรมที่ทาง  ศอ.บต. ร่วมกับ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับเชฟฮาลาลให้สามารถออกไปประกอบอาชีพและส่งออกไปทำงานกับโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารและอื่นๆ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ ซึ่ง ศอ.บต. จะเริ่มรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจ โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดในการประกอบอาชีพ “เชฟฮาลาล”ให้มีประสิทธิภาพต่อไป