สวก. จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Food Safety AR” ชูเทคโนโลยี AR  

40

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือสวก. ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Food Safety AR” อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ  Safe Food For All  นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิค และวิดีโอแอนิเมชั่น ดึงดูดการใช้งาน ชูจุดแข็งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารครบวงจรที่เข้าถึงง่าย  นำผลการวิจัย และข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาต่อยอดขยายผล  คาดช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการบริโภคอาหารปนเปื้อน หวังสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และออกพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เสริมสร้างระบบการตรวจสอบรับรอง ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิต และบริหารจัดการองค์ความรู้และกลไกของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือสวก. จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในเรื่อง Safe Food For All  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัย  โดยให้มีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิต  เพื่อให้ได้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และระบบเฝ้าระวังที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตามความรับผิดชอบของตัวเองตลอดห่วงโซ่การผลิต และมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล

 

 

“การใช้ เทคโนโลยี AR (Augmented Reality)  ที่เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่มีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ 5  โดยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดึงดูดความน่าสนใจมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยที่จะทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคโดยทั่วไป เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยได้โดยง่ายสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

งานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Food Safety AR” อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR พร้อมแนะนำการใช้งาน และเผยแพร่ผลจากการศึกษา “โครงการภายใต้กิจกรรรมอาหารปลอดภัย  Safe Food for All” ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสร้างความตระหนักและการรับรู้ด้านอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี AR”  ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการ Safe Food For All ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร(Food Safety) สร้างความตระหนักในปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเนื่องจากอาหารและผลิตภัณฑ์จากอาหาร ต่อผู้บริโภค สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริโภคในการป้องกัน ดูแล ลดผลกระทบ ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อน สารเคมี พยาธิเชื้อโรค ฯลฯ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยในโครงการ Food Safety ของ สวก.”

นายวิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการอาหารปลอดภัย การตระหนักและการรับรู้ สู่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี AR”  กล่าวว่า สถาบันอาหาร ได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่  1) การรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารปลอดภัย โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้ได้ข้อมูลในเชิงการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ ที่มีความเข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยจะแยกข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ กลุ่มปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์  กลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลไม้และผ