เปิดกิจกรรม LOOK SOUTH PEACE โดย สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

5

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวระหว่างการพบปะว่า จากความบอบช้ำกว่า 15 ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กลับมีสิ่งดี ๆ งอกเงยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ดีคือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน มีภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมผลักดันและหนุนเสริมเติมเต็ม เพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของพื้นที่ จึงขอให้เชื่อมั่นว่าทุกคนมีที่ยืนที่มั่นคงได้ในอนาคต อีกทั้งทีมงานของคุณวูดดี้ก็จะมีโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน จึงเชื่อว่าจะเกิดมิติของการเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเน้นย้ำอีกว่า “ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร อยู่ในสถานะไหน ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน” และทุกคนมีศักยภาพที่จะร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ เพราะคนที่เปลี่ยนโลกส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ซึ่งภาคใต้เองก็อาจเกิดขึ้นจากบุคคล ณ ที่แห่งนี่ก็เป็นได้ วันนี้ ภาครัฐและภาคีเครือข่ายพร้อมเดินหน้าเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในสังคม ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตได้อย่างเป็นสุขในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างแห่งนี้ โดยทีมงานคุณวูดดี้และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ถือเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณค่าของเด็กและเยาวชน ให้มีรอยยิ้ม มีพลัง และมีอนาคต ซึ่งไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้ แต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำสุดความสามารถเพื่อให้ทุกคนมีพลัง มีคุณค่า และมีอนาคตที่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้นั้นเอง

ด้าน ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการแสดงออกของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะทุกอย่างถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งตนเองก็ถือว่าถูกคนในสังคมมองว่าเป็นเพศที่สามหรือเพศทางเลือก แต่การดำรงตนอยู่ในสังคมของตนเองก็มีศักดิ์ศรีและปฏิบัติดีมาตลอด เพราะเชื่อว่า แม้จะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตาม หากปฏิบัติตัวดี สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและคนรอบข้าง ดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการสร้างพื้นที่ตัวตนของตนเอง เพียงแต่สังคมต้องเปิดโอกาสและรับฟัง แล้วทุกคนจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นในแบบที่ตัวเองอยากเป็น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม LOOK SOUTH PEACE   ถือเป็นการขับเคลื่อนการขจัดความเหลื่อมล้ำในการเลือกปฏิบัติทั้งเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ความคิด ความเชื่อ สร้างสรรค์สังคมที่มีความหลากหลาย ด้วยการให้เห็นถึงความงดงาม การรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อจรรโลงสู่การเป็นสังคมที่สันติสุขต่อไป