รองอธิบดี พช. ลุยภาคเหนือมอบแนวทางสร้างความสุข ให้ประชาชน 

3
นายนิสิต. จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไพริน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 17-18 ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 147 คน
รองอธิบดีฯ ได้ให้แนวทางการทำงาน โดยให้ยึดนโยบายของท่านอธิบดีเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนมีความสุข เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง บูรณาการขจัดความยากจนในพื้นที่ โดยใช้นโยบาย Thailand 4.0 มาปรับใช้ให้เกิดผล การนำยุทธศาสตร์ชาติมาขับเคลื่อน เชื่อมโยง กับนโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งทำงานเคียงข้างประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดพลัง ศรัทราไปสู่ความสำเร็จ ดั่งเป้าหมายที่ตั้งไว้
อำนวยการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดย น.ส.ศศิธร อินทกุล และนายไพบูลย์. บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการประสานงานสื่อมวลชน ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 32 สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อท้องถิ่น มาร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย