โพลเผย คนไทยต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ หลังเลือกตั้ง

18

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ พบประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย หลังการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อยากเห็นอะไรหลังเลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,326 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เมื่อสอบถามถึงการติดตามข่าวสารการเมือง พบว่า ประชาชนเริ่มติดตามข่าวการเมืองเข้มข้นลดลงจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ จากร้อยละ 66.4 ในช่วงวันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 55.4 ในช่วง 17–22 กุมภาพันธ์ที่ระบุว่า ติดตามบ่อยๆ แต่มาเพิ่มจำนวนคนที่ติดตามข่าวสารการเมืองไม่บ่อย จากร้อยละ 30.5 เป็นร้อยละ 39.7 ในขณะที่ คนไม่ได้ติดตามเลยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 3.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.9

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลมีจำนวนมากพอๆ กัน คือ ร้อยละ 17.6 สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 17.7 ไม่สนับสนุนรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.7 ระบุเป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง สิ่งที่อยากเห็นหลังชัยชนะของนักการเมือง หลังเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.1 อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย รองลงมาคือ ร้อยละ 9.8 ระบุ ชนะแล้วคนไทยมีงานทำ ไม่อดอยาก แก้ปัญหาปากท้อง ทำตามนโยบาย ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ร้อยละ 4.7 ระบุ ผู้ชนะมีอำนาจ ตั้งพวกพ้องสู่ตำแหน่ง ในขณะที่ ร้อยละ 2.0 ระบุ ผู้ชนะร่ำรวย พวกพ้องรวยตาม และร้อยละ 1.4 ระบุ ชนะแล้ว บ้านเมืองแตกแยก

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อวิเคราะห์สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น หลังชัยชนะของนักการเมือง จำแนกตามจุดยืนทางการเมือง พบว่า ทุกกลุ่มส่วนใหญ่อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย หลังชัยชนะของนักการเมือง แต่ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลมีสัดส่วนที่อยากเห็นความสงบ ไม่วุ่นวายน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 68.8 เปรียบเทียบกับ กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบ ที่อยากเห็นความสงบของบ้านเมือง ไม่วุ่นวาย หลังชัยชนะของนักการเมือง คือร้อยละ 85.1 และร้อยละ 84.9 ตามลำดับ