ศอ.บต. หารือการยืนคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองกรณีการออกหนังสือเดินทางแก่ผู้เยาว์ในพื้นที่ จชต.

1

ล่าสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2562  ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานประชุมหารือประเด็นการยืนคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้ปกครองกรณีการออกหนังสือเดินทางแก่ผู้เยาว์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ บูรพาชีพ รองอธิบดีอัยการภาค 9 และ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง อัยการ อธิบดีศาลปกครองสงขลา กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง ผู้แทนสำนักงานอัยการภาค ๙ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน เข้าร่วมประชุม

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในที่ประชุมว่า การออกหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คือ 20 ปีบริบูรณ์ จึงสามารถจัดทำหนังสือเดินทางได้ แต่เนื่องจากภาคใต้ตอนล่างบุคคลส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีคำว่า ศาสนภาวะ หมายถึงการบรรลุนิติภาวะทางศาสนาอิสลาม คือ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยช่องว่างระหว่างอายุตามหลักกฎหมายสากลและกฎหมายอิสลามเป็นที่มาของการประชุมครั้งนี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางเพื่ออนุโลมในการออกหนังสือเดินทางให้เด็กในช่วงอายุระหว่าง 15 – 20 ปีแต่จะต้องได้รับการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ผลจากการร่วมประชุมในครั้งนี้ ศอ.บต. จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการออกระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้เยาว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป