“บิ๊กตู่” ออกสารเตือน มีผู้ไม่หวังดี คิดยุให้เกิดสงคราม บ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ

154
ภาพ ThaiGov

นายกรัฐมนตรีออกสารเตือน มีผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มพยายามบิดเบือนข่าวสาร ปลูกฝังแนวคิดไม่ถูกต้อง หวังยุให้บ้านเมืองเกิดสงคราม -บ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ วอนรับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล พร้อมร่วมมือร่วมใจปกป้องบ้านเมือง

1 เม.ย. เว็บไซต์รัฐบาลไทยได้เผยแพร่สารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใจความว่า

สารจากนายกรัฐมนตรี 1 เม.ย.62

สถานการณ์ในบ้านเมืองเราขณะนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถดำรงวิถีชีวิต ประกอบอาชีพ ทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติสุข แต่ยังคงมีผู้ไม่หวังดีบางคนบางกลุ่มได้พยายามบิดเบือนข่าวสารข้อเท็จจริงในหลาย ๆ ประเด็น มีการใช้โซเชียลมีเดีย และใช้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาปลูกฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบและบ่อนทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

ทั้งนี้รัฐบาลและคสช.รับทราบสถานการณ์มาโดยต่อเนื่อง และได้บังคับใช้กฎหมายปกติอย่างเคร่งครัด โดยให้กระบวนการยุติธรรมและ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไป มิได้ใช้อำนาจพิเศษมาดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ผู้ปกครองควรต้องเอาใจใส่ลูกหลานของตนและบุคคลใกล้ชิด ครูอาจารย์ควรต้องอบรมบ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์อย่างเข้าถึง ข้าราชการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว สิ่งสำคัญคือการรับรู้ข่าวสารจะต้องมีการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล ศึกษาให้ดี

หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปกป้องบ้านเมืองไม่ให้สั่นคลอนหรือกลับไปสู่ความวุ่นวายได้ ประเทศชาติจะไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน