ศอ.บต. ร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจในทุกพื้นที่ ย้ำทุกคนร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ที่ดีได้

5

นางสาววริษา  แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต.กล่าวว่า รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เกิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยในปีนี้กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้จัดขึ้นครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รู้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งที่สวยงามมากมายด้วยการเริ่มจากสื่อที่เรามีใกล้ตัวมาก คือ Social media เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นออกสู่สายตาประชาชน ที่อยู่ทั้งในและนอกพื้นที่ให้ได้มาเห็นมาสัมผัส ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ร่วมถึงยังเป็นการยืนยันร่วมกันว่าพื้นที่แห่งนี้ด้วยการขับเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งจากทุกภาคส่วนจะสามารถสร้างพื้นที่สันติสุขได้ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่  3 พื้นที่จังหวัดยะลา จัดขึ้นวันที่ 2-3 เมษายน 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย  เช่น วิธีทำคลิปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่  อีกทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับตัวของสื่อและการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดี โดยได้สะท้อนมุมมองว่าหากภาครัฐร่วมกันสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อ และเปิดพื้นที่เพื่อให้สื่อสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ก็จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของการนำเสนอได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่  4 พื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล มีกำหนดจัดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน นี้