มติกกต. นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย จัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ใน 5 จังหวัด

253
กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง และจัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยใน 5 จังหวัด

วันที่ 4 เม.ย. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติการประชุมเมื่อวันที่ 3 เม.ย. สั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย และจัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยใน 5 จังหวัด เนื่องจากผลการนับคะแนนส.ส. และจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้สั่งให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ได้สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง กรณี ผลการนับคะแนน ซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

1.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลปางหลวง อำเภอเกาะคา

2. จังหวัดลำปาง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา

3.จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย

4.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ

5.จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม

6. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ส่วนสาเหตุเนื่องจากผลการนับคะแนนที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตน และไม่ตรงกับลายเซ็นที่ต้นขั้วบัตร จำนวนบัตรที่ถูกใช้ไปคือบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่ตรงกับผลการนับคะแนน โดยวันเลือกตั้งใหม่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต. คาดว่าจะเป็นหลังเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ผู้สมัครยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมดสามารถหาเสียงได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะต้องลดจำนวนลงตามที่กฎหมายกำหนด

ไทยรัฐรายงานว่า กรณีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มพิจารณาของกกต.เท่านั้น ซึ่งเขตเลือกตั้งเหล่านี้ยังไมได้มีการพิจารณาในเรื่องร้องเรียน หรือการกระทำไม่สุจริตที่อาจจะนำไปสู่การสั่งเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต รวมทั้งยังมีกรณีของเขตเลือกตั้ง หรือหน่วยเลือกตั้งอื่นๆที่มีปัญหาและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต. โดยจะพิจารณาสั่งเลือกตั้งใหม่ ไปพร้อมกันทั้งหมดในวันเดียวกัน.